WANNEER: 27 augustus 2020 om 20.00 uur

AANWEZIG NAMENS MVV: fractie supporters Ledenraad, bestuurslid supporterszaken MVV, SLO en VC’s

AANWEZIG NAMENS DE VOLGENDE SUPPORTERS GROEPERINGEN: Angel-Side, MVVFANS, Supportersclub, SV-1902 en VZM 

1. OPENING

SLO heet iedereen welkom en bedankt SV-1902 voor het oproepen van dit ad-hoc Supportersoverleg. Dit overleg is opgeroepen om zo breed mogelijk uitleg te geven over het Coronaplan dat gaat gelden voor de komende thuiswedstijden van MVV.

2. CORONAMAATREGELEN

VC neemt het overleg stap voor stap mee welke maatregelen gaan gelden bij de thuiswedstrijden. Er wordt nadrukkelijk aangegeven dat deze regels niet vanuit MVV komen, maar landelijk zijn opgelegd door de KNVB/RIVM. De Gemeente Maastricht is voor de uitvoering verantwoordelijk. Sancties bij niet naleven zijn zwaar, namelijk spelen zonder publiek. Dit zal een bestuurlijke maatregel zijn. KNVB geeft alleen aanbevelingen. Voor sponsoren, bestuursleden, spelersvrouwen en familie van jeugdspelers zijn de beperkingen hetzelfde.

Het overleg is het ermee eens dat de regels voor de wedstrijdbeleving niet gunstig zijn, maar begrijpen dat deze momenteel nodig zijn. Vooralsnog is MVV de enige BVO in Limburg waarbij het plan door de Gemeente is goedgekeurd.

Hierbij wordt ook aangegeven dat de hulp van vrijwilligers erg gewaardeerd wordt en dat dit de veiligheidsorganisatie zeker helpt wat betreft het aantal benodigde stewards. Supportersclub en SV-1902 zullen zorgen voor de nodige vrijwilligers voor de komende 2 thuiswedstrijden.  Deze vrijwilligers moeten dan wel een plek in het stadion krijgen om in ieder geval de betreffende wedstrijd te volgen. SLO checkt of dit mogelijk is en krijgt van de groeperingen de namen door (AP).

Het overleg geeft verder aan dat deze regels duidelijk gecommuniceerd moeten worden richting de supporters, ook aan degene die geen internet hebben. MVV heeft voor dekomende periode een videohandleiding gemaakt, er is een telefonische hulplijn beschikbaar en supporters kunnen naar de infobalie komen waar ze geholpen worden om de kaarten te bestellen. SLO zal dit ook nog bespreken in het Coronateam.

VZM drukt iedereen op het hart om de betaalkaarten thuis op te laden. Er is maar één oplaadmogelijkheid in het stadion, in verband met de veiligheid wordt gevraagd om dit tot een minimum te beperken. Cash betalingen zijn niet mogelijk.

3. VRAGEN UIT DE WERKGROEP STADION VAN SV-1902

De Werkgroep Stadion van SV-1902 heeft van VZM een subsidie ontvangen voor het houden van een onderzoek naar een staantribune op de Angel Side. De werkgroep zou ook graag onderzoek doen naar de modernisering van het stadion. SV-1902 vraagt of mandaat gekregen kan worden om dit samen met MVV op te pakken. VZM geeft aan zich hier graag bij aan te sluiten evenals het bestuurslid supporterszaken van MVV. SLO gaat dit voorleggen aan de directie en laat iedereen de uitkomst hiervan weten (AP)

4. TOEKOMST DIT OVERLEG

SLO vraagt of het Supportersoverleg in de oude vorm nog wenselijk is. SV-1902 geeft aan dat een groot gedeelte van het supportersoverleg onderdak heeft gevonden binnen SV-1902, maar niet iedereen te vertegenwoordigen is. Verder heeft SV-1902 periodiek een afstemming met de fractie supporters van de ledenraad en met VZM. SV-1902 heeft als belangrijkste doelstelling het opkomen voor supporters. De SLO heeft ook op regelmatige basis contact met de verschillende vertegenwoordigers en zal deze ook in de toekomst informeren over de lopende zaken op supportersgebied. Afgesproken wordt dat het Supportersoverleg ad hoc opgeroepen kan worden door zowel de SLO of leden van het overleg als deze punten hebben om te bespreken of om verder uit te leggen zoals bv in dit geval het Coronaplan.

5. RONDVRAAG

SV-1902 stelt de vraag of er een mogelijkheid is om supporters met een lokaal stadionverbod in te zetten als vrijwilliger tijdens de Corona periode en of dit dan als alternatieve straf kan worden gezien. VC geeft aan contact op te nemen met CSM om dit te bespreken.

SLO: Er is inmiddels al een antwoord van CSM: Of het mogelijk is om het vrijwillig helpen tijdens de coronaperiode aan te merken als alternatieve straf voor een stadionverbod?
Supporters die een lokaal stadionverbod hebben en hiervoor in aanmerking willen komen dienen persoonlijk een mail te sturen aan CSM. CSM bepaalt of men ervoor in aanmerking komt en maakt verdere afspraken met betrekking tot hun straf. Per wedstrijd zijn dit 2 uren. Mochten hierover vragen zijn kunnen ze terecht bij de SLO. De supporters met een stadionverbod hebben logischerwijs (nog) geen toegang tot de wedstrijd.

SLO sluit de vergadering, en dankt de aanwezigen voor hun inbreng.

­